OFERTA - DLA GENERALNEGO WYKONAWCY

Biuro Techniczne Tuscher oferuje następujące usługi:


- ocena projektu architektonicznego i dokumentacji przetargowej elewacji pod względem technicznych możliwości realizacji, ich wpływu na pozostałe elementy konstrukcji obiektu, także w aspekcie wymogów fizyki budowli z uwzględnieniem konsekwencji finansowych przyjętych rozwiązań i zastosowanych materiałów;

- ocena zgodności proponowanych rozwiązań architektonicznych z obowiązującym w Polsce prawem i przepisami;

- propozycje ewentualnych alternatyw do przyjętych rozwiązań projektowych elementów elewacji;

- weryfikacja zestawień ilościowych zleconych robót;

- współudział w opracowaniu technicznych warunków umownych dla Wykonawcy elewacji;

- współpraca przy analizie i ocenie złożonych ofert wykonawczych pod względem ich wiarygodności technicznej i cenowej;

- weryfikacja projektów technicznych zespołów projektowych Wykonawcy elewacji w zakresie ich zgodności z założeniami projektowymi i specyfikacjami technicznymi elewacji, obowiązującymi normami, przepisami i ogólnie uznanymi regułami techniki;

- nadzór nad koordynacją prac wykonawców;

- kontrola wykonawstwa robót elewacyjnych realizowanych przez Wykonawcę, pod kątem ich zgodności z zatwierdzoną dokumentacją, obowiązującymi normami, przepisami i ogólnie uznanymi regułami;

- dopilnowanie i wyegzekwowanie od wykonawcy, realizacji elewacji w najwyższej staranności, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej, a także zgodnie z obowiązującym prawem, normami budowlanymi oraz innymi przepisami z zakresu projektowania i wykonawstwa;

- stałe doradztwo i konsultacje dot. ewentualnych zmian i uzupełnień projektu w trakcie realizacji. Wspólne rozwiązywanie wszelkich powstałych na budowie problemów wiążących się z elewacją;

- udział w odbiorach elewacji, weryfikacja kompletności dokumentacji powykonawczej.