OFERTA - DLA ARCHITEKTA

Biuro Techniczne Tuscher oferuje następujące usługi:


- konsultacje projektu architektonicznego fasady pod względem technicznych możliwości realizacji, także w aspekcie wymogów fizyki budowli, konsekwencji finansowych przyjętych rozwiązań i zastosowanych materiałów;

- ocena zgodności proponowanych rozwiązań architektonicznych z obowiązującym w Polsce prawem i przepisami;

- propozycje ewentualnych alternatyw do przyjętych rozwiązań projektowych elewacji;

- opracowanie podstawowych detali konstrukcyjnych z określeniem wymagań materiałowych i wstępnie wytrzymałościowych wszystkich projektowanych elementów zewnętrznej powłoki budynku;

- współudział w uzgodnieniach z właściwymi urzędami i jednostkami naukowo-badawczymi odpowiedzialnymi za proces aprobacyjny i certyfikacyjny planowanych rozwiązań projektowych;

- sporządzenie kosztorysów i kalkulacji cenowych przyjętych rozwiązań projektowych;

- definiowanie technicznych warunków umownych dla Wykonawcy elewacji gwarantujących poprawną technicznie i formalnie realizację założeń architektonicznych;

- opracowanie dokumentacji przetargowej w formie szczegółowej specyfikacji technicznej wraz z zestawieniami ilościowymi wszystkich projektowanych elementów zewnętrznej powłoki budynku oraz niezbędnymi detalami konstrukcyjnymi;

- opracowanie dokumentacji architektonicznej-wykonawczej obejmującej uszczegółowienie detali konstrukcyjnych projektu przetargowego;

- współpraca przy analizie i ocenie złożonych ofert wykonawczych pod względem ich wiarygodności technicznej i cenowej;

- weryfikacja projektów technicznych Wykonawcy, stwierdzenie zgodności dokumentacji wykonawczej montażowej opracowanej przez Wykonawcę elewacji z założeniami projektowymi i specyfikacją techniczną;

- nadzór merytoryczny nad koordynacją prac projektowych Wykonawców różnych, powiązanych funkcjonalnie, elementów elewacji;

- wizytowanie budowy odpowiednio do postępu robót i kontrola wykonawstwa robót elewacyjnych realizowanych przez Wykonawcę, pod kątem ich zgodności z zatwierdzoną dokumentacją, obowiązującymi normami, przepisami i ogólnie uznanymi regułami techniki i współudział w odbiorach;

- egzekwowanie od Wykonawcy, realizacji elewacji w najwyższej staranności, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej, a także zgodnie z obowiązującym prawem, normami budowlanymi oraz innymi przepisami z zakresu projektowania i wykonawstwa;

- stałe doradztwo i konsultacje dot. ewentualnych zmian i uzupełnień projektu w trakcie realizacji. Wspólne rozwiązywanie wszelkich powstałych na budowie problemów wiążących się z elewacją;

- udział w odbiorach elewacji, weryfikacja kompletności dokumentacji powykonawczej.