OFERTA - FIZYKA BUDOWLI - AKUSTYKA

Biuro Techniczne Tuscher oferuje następujące usługi:


- ocena usytuowania obiektu względem zewnętrznych źródeł hałasu i drgań w ujęciu aktualnym i prognozowanym wraz z pomiarami akustycznymi;

- ocena potencjalnego zagrożenia przyległego terenu przez hałas związany z funkcjonowaniem obiektu, w tym hałas wytwarzany przez zewnętrzne elementy instalacji wentylacyjnej, parkingi itp.;

- określenie wzajemnego układu pomieszczeń hałaśliwych i pomieszczeń podlegających ochronie przed hałasem;

- określenie dopuszczalnego poziomu zakłóceń akustycznych w poszczególnych pomieszczeniach oraz wymaganej izolacyjności akustycznej przegród, wg. obowiązujących norm i przepisów;

- konsultacje projektu architektonicznego fasady pod względem technicznych możliwości realizacji, z uwzględnieniem wniosków wypływających ze studium ochrony przed hałasem, konsekwencji przyjętych rozwiązań i zastosowanych materiałów;

- podanie przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych dla ścian, stropów i podłóg podniesionych spełniających wymagania normowe;

- określenie warunków, jakim powinny odpowiadać przeszklenia zewnętrzne budynku;

- podanie wytycznych do projektu architektonicznego dotyczących ochrony przeciwdźwiękowej obiektu przed hałasem zewnętrznym wraz z oceną akustyczną ścian osłonowych przewidzianych w projekcie architektonicznym;

- podanie zaleceń do projektów branżowych (klimatyzacja, wod.-kan., C.O. i in.) pod kątem ochrony obiektu przed hałasem instalacyjnym;

- opracowanie wytycznych dot. akustyki pomieszczeń, obejmujące analizę wielkości i kształtu sal z punktu widzenia wymagań akustycznych;

- określenie wymagań akustycznych dla poszczególnych sal i pomieszczeń w zależności od ich charakteru i funkcji;

- dobór ustrojów i materiałów dźwiękochłonnych wraz z obliczeniem spodziewanych parametrów akustycznych, dla poszczególnych sal i pomieszczeń w zależności od ich charakteru i funkcji;

- opracowanie zaleceń dot. materiałów wykończeniowych kształtujących komfort użytkowania obiektu pod względem akustyki (pomieszczenia biurowe, hall wejściowy, komunikacja);

- stałe doradztwo dot. ewentualnych zmian i uzupełnień projektu w trakcie realizacji.